Domů  Registrace

Obchodní podmínky | Gonap.cz

DOMOVNÍ ČOV PRO 2 - 6 OSOBINSTRUKTÁŽNÍ VIDEO 
Nacházíte se zde: www.gonap.cz » Gonap » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") jsou závazné pro smluvní vztahy mezi společností  GONAP Trade  s.r.o.,  Mosty u Jablunkova 1030, PSČ 739 98,

 IČ: 03631362, zapsanou v obchodním rejstříku v  KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 60798  (dále jako „prodávající" ) a jejími obchodními partnery (dále jako „kupující") v oblasti prodeje zboží a služeb ze sortimentu společnosti GONAP Trade s.r.o. Tyto VOP se v přiměřeném rozsahu užijí i na případy jiných typů smluvních vztahů mezi spol. GONAP Trade s.r.o. a jejími zákazníky.

2. VOP nabývají platnosti při jejich podpisu společností GONAP Trade  s.r.o. s účinnosti od dne jejich zveřejnění. Společnost GONAP Trade s.r.o. si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv upravit a v elektronickém formátu (pdf) je bez zbytečného odkladu po této úpravě vystavit na internetových stránkách společnosti (www.gonap.cz), kde budou k nahlédnutí kupujícímu.

3. Kupující bere na vědomí, že v jednotlivých případech je vždy rozhodné znění VOP platné a účinné ke dni, ve kterém kupující učiní návrh na uzavření smlouvy (dále také jako „objednávka"), nebude-li před jeho akceptací prodávajícím upozorněn na změnu VOP. Kupující je oprávněn při uzavření každé dílčí smlouvy požadovat od prodávajícího předložení aktuálního znění VOP v písemné podobě. Pokud si kupující toto znění výslovně nevyžádá, má se zato, že se s aktuálním zněním všeobecných obchodním podmínek dostatečně seznámil na shora uvedených internetových stránkách prodávajícího a v tomto znění je akceptuje. V případě sporu stran o znění VOP je rozhodné znění uveřejněné na internetových stránkách www.gonap.cz. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí.

4. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena těmto všeobecným obchodním podmínkám a tyto všeobecné obchodní podmínky takovou smlouvou doplňují ve všech oblastech, ve kterých smlouva neobsahuje vlastní specifickou úpravu.

5. Kupujícím může být fyzická či právnická osoba. Kupujícím-podnikatelem je zejména podnikatel ve smyslu §§ 420, 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zejména se jím myslí osoba která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje také osoba zapsaná v obchodním rejstříku, dále osoba, která má k podnikání živnostenské oprávnění nebo oprávnění podle jiného zákona. Osoby odlišné od kupujícího-podnikatele jsou dále označovány jako kupující-nepodnikatel.

6. Kupujícím spotřebitelem je fyzická osoba, která uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že na jeho právních ochranu se užijí i příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to zejména §§ 1810-1867, jakož i další ustanovení a právní předpisy, které slouží k ochraně spotřebitele (dále vše jako „spotřebitelská ustanovení"). Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že v případě rozporu těchto VOP se zněním spotřebitelských ustanovení, mají přednost právě spotřebitelská ustanovení.

 

II. Uzavření smlouvy

1.   Kupující je povinen objednávku zboží či služeb dostatečně specifikovat, zejména konkretizovat druh a množství objednávaného zboží, předběžný požadovaný termín dodání.

2.   Kupující-nepodnikatel je povinen uvést v objednávce potřebné fakturační údaje (zejména u fyzických osob jméno, příjmení, bydliště; u právnických osob – název, sídlo, identifikační číslo; u obou pak fakturační a dodací adresu), a dále údaje vhodné pro rychlé a řádné vyřízení objednávky (kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail), popřípadě takové údaje, které chce mít uvedeny na prodejních a účetních dokladech. 

3.   Kupující-podnikatel je povinen uvést v objednávce potřebné fakturační údaje (zejména u fyzických osob jméno, příjmení, místo podnikání, identifikační číslo; u právnických osob – firmu, sídlo, identifikační číslo; u obou pak fakturační a dodací adresu), a dále údaje vhodné pro rychlé a řádné vyřízení objednávky (kontaktní údaje:  telefonní číslo, e-mail), popřípadě takové údaje, které chce mít uvedeny na prodejních a účetních dokladech. 

4.   Kupující je povinen rovněž uvést konkrétní osoby zmocněné za něj jednat, jakož i osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží. Kupující je povinen přesně určit místo dodání zboží. Kupující je povinen vystavit objednávku na zboží přesného názvu, jeho specifického označení a množství tak, aby byla dostatečně identifikovatelná pro prodávajícího.

5. Objednat zboží je kupující oprávněn následujícími způsoby:
a)     elektronickou poštou (E-mail) na emailové adrese   info@gonap.cz.
b)     osobně (adresa provozovny)
c)     telefonicky na tel.č.: +420 558 368 040, 558 340 261
d)     poštou na adrese: GONAP Trade  s.r.o., Mosty u Jablunkova 1030, PSČ 73998

6.   Kupní smlouva nebo smlouva o dílo (dále „smlouva“) vzniká přijetím objednávky kupujícího prodávajícím. Kupující se zavazuje při tomto typu objednávky sdělit prodávajícímu i svoji emailovou adresou, na kterou je oprávněn prodávající smlouvu zaslat. V případě, že budeme kupujícímu smlouva na zboží, které se liší od jeho původní objednávky, je kupující povinen sdělit tuto skutečnost prodávajícímu nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy tuto akceptaci objednávky obdržel, jinak se má zato, že s touto změnou souhlasí.

7.   Smlouva vzniká podepsáním smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím a doručení podepsané smlouvy na adresu prodávajícího. Akceptovaná je i elektronická podoba podepsané smlouvy zaslané na e-mail prodávajícího. 

8.   Kupní smlouva vzniká i přijetím ústní nebo telefonické objednávky kupujícího prodávajícím. Prodávající je oprávněn od kupujícího vyžádat sdělení emailové adresy, na kterou je oprávněn zaslat kupujícímu smlouvu, a to elektronickou formou na emailovou adresu kupujícího, kterou kupující uvede v objednávce.

9.  Prodávající si vyhrazuje právo neuzavírat smlouvu, pokud zboží, které je předmětem objednávky,  přestalo se vyrábět nebo se přestaly vyrábět komponenty pro sestavení zboží. Prodávající je v tomto případě povinen kupujícího bez zbytečného odkladu o tomto informovat.

10.  Pro uzavření smlouvy rozhodný je český jazyk a český právní řád.

III. Cena za zboží a služeb (Ceníky)

1.   Ceny zboží jsou průběžně aktualizovány v cenících prodávajícího. Cena zboží bude prodávajícím kupujícímu sdělena vhodným způsobem (nejčastěji e-meilem) na základě poptávky doručené nebo sdělené prodávajícímu. Kupující je povinen v poptávce sdělit prodávajícímu své kontaktní údaje (jméno, příjmení, místo podnikání, identifikační číslo, sídlo nebo adresu, dodací adresu; druh (popřípadě jeho přesný technický popis) a množství objednávaného zboží.

2.   Společnost GONAP Trade  s.r.o. si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit cenu zboží oproti ceně v cenících a to se zřetelem k výrazné a prokazatelné změně cen od dodavatelů (výrobců) či změně cen surovin a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám či PHM. Společnost GONAP Trade  s.r.o. bude kupujícího o těchto změnách informovat prostřednictvím vystavením nového ceníku. 
Má se zato, že kupující se změnou ceny souhlasí, pokud převezme od prodávajícího předmět smlouvy a z předložených dokladů bude nová cena zřejmá. Toto ustanovení platí, pokud kupující změní technické parametry zboží po uzavření smlouvy ještě před výrobou zboží.

3.   V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, u které se předpokládá nutnost individuální úpravy či zvýšených požadavků při výrobě, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí cenu a předběžný termín dodání.

IV. Informace o zboží a službách

1.   Zboží a služby prodávajícího jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího, v katalozích a cenících a jsou označeny názvem zboží. V katalozích a cenících jsou zboží a služby uváděny s cenou bez daně z přidané hodnoty (DPH) a celkovou cenou za jednotku zboží, není – li stanoveno jinak. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn připočíst k ceně DPH v zákonné výši.

2.   Společnost GONAP Trade  s.r.o. současně se zbožím předává zákazníkovi dodací  list. Při osobním odběru a při odběru na dobírku je zároveň předán i daňový doklad. V ostatních případech je daňový doklad-faktura zasílána v zákonné lhůtě 14 dnů od vyskladnění zboží.  Faktura obsahuje zákonem požadované náležitosti:

 • číslo faktury 
 • u prodávajícího či kupujícího jméno nebo název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, číslo vložky)
 • bankovní spojení prodávajícího
 • termín splatnosti kupní ceny
 • soupis dodávaného zboží (služby) vč. jeho množství, ceny bez DPH, ceny s DPH a celkovou částkou k úhradě
 • č. objednávky kupujícího, v případě že je předem poskytl
 • č. příslušného dodacího listu

3.   Prodávající se zavazuje kupujícímu současně s předáním zboží předat i veškeré potřebné doklady ke zboží, a to zejména dodací list (dodací list slouží současně jako záruční list), a dále na vyžádání kupujícího předat též potvrzení, certifikáty, prohlášení o vlastnostech, pokud jsou k danému zboží vystavovány a nejsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího.

V. Platební podmínky a smluvní pokuta

1.   Kupující je oprávněn kupní cenu uhradit některým z níže uvedených způsobů, není – li v jednotlivém případě výslovně dohodnut konkrétní způsob platby:

 • platba v hotovosti při nákupu - dokladem o platbě v hotovosti je příjmový pokladní doklad potvrzený prodávajícím.
 • platba předem bankovním převodem - kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky ve prospěch účtu společnosti GONAP Trade  s.r.o., uvedeného na daňovém dokladu.
 • na dobírku - při doručení zboží prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jinou zásilkovou službou, přičemž platbu přebírá provozovatel poštovních služeb nebo jiná zásilková služba.
 • platba na fakturu se splatností (platí pro smluvní zákazníky) – kupující je povinen uhradit prodávajícímu zboží na základě prodávajícím vystavené faktury ve lhůtě stanovené smlouvou. Pokud tato ve smlouvě stanovená není je lhůta splatnosti stanovena na 14 dní od dodání zboží.  Nevystavení nebo nedoručení faktury nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu. Pokud by taková situace nastala, je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat dodatečně vystavení a zaslání faktury. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky ve prospěch účtu společnosti GONAP Trade  s.r.o. uvedeného na daňovém dokladu. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud bude kupující v prodlení s placením kupní ceny po dobu delší 30 dnů. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny případné nároky na náhradu škody ani smluvní pokuty.

2.   Pokud se kupující ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo i její části, společnost GONAP Trade  s.r.o. je oprávněna zrušit nárok na slevy jí poskytnuté a dále je oprávněna požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 1.-15.den prodlení; 0,3% z dlužné částky za každý 16. a další den prodlení. Pokuta za nezaplacení dlužné částky nemá vliv na náhradu škody vzniklé zhotoviteli.

VI. Dodací podmínky

Má-li být platba provedena jako platba předem, nebo platba v hotovosti, bude zboží předáno kupujícímu nebo k přepravě až po uskutečnění platby ze strany kupujícího nebo současně s touto platbou.

Pro jednotlivé způsoby dodání platí následující pravidla:

 • osobní odběr - zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy (kupujícím) nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Převzetí zboží potvrzuje kupující, popřípadě jeho pověřený zaměstnanec podpisem dodacího listu.
 • dopravou společností GONAP Trade  s.r.o. a zasíláním přepravní službou - podmínkou je uzavření smlouvy. Zboží bude dopraveno na dodací adresu, v případě jejího neuvedení, bude zboží dodáno na adresu sídla společnosti.
 • dodací lhůta – dodací lhůta bude vždy dohodnuta mezi kupujícím a prodávajícím a to na základě požadavku a výzvy kupujícího.
 • cena  přepravy – bude vždy dohodnuta mezi kupujícím a prodávajícím individuálně

VII. Práva z vadného plnění. Záruční doba.

1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

3.    Kupující je zboží povinen prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na něm a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Kupující je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu či krabic) podle přiloženého přepravního listu. V případě neúplné nebo poškozené zásilky je povinen neprodleně sepsat škodní protokol a neprodleně tuto skutečnost oznámit prodávajícímu, a to písemně na e-mail:  info@gonap.cz. Toto oznámení bude přesně specifikovat reklamovanou závadu.

4.    Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a)   na odstranění vady opravou zboží,
b)   na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
c)   odstoupit od smlouvy.

5.    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.    Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud kupující při převzetí zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud vadu zboží sám kupující způsobil.

7.         Délka záruční doby činí dva roky, pokud není sjednáno jinak. Záruka se počítá ode dne převzetí zboží, který je uvedený na dodacím listu.

8.         Záruka zaniká v následujících případech:
-           Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.
-           Porušením materiálu a konstrukce na zboží (výrobku) po převzetí kupujícím.
-           Svévolným zásahem a úpravami na dodaném zboží po jeho dodání.
-           Nevhodným používáním a skladováním zboží.
-           Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či prodávajícím.
-           Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
-           Zboží bylo poškozeno živly.
-           Při porušení povinností kupujícího, jež vyplývají z kteréhokoliv z bodů 3 až 6 Úvodních ustanovení - mechanické a množstevní vady (nevýrobní vady)
-           Pokud dojde k uplatňování reklamace dle bodu 7 Úvodních ustanovení - mechanické a množstevní vady (nevýrobní vady)

9.         V případě reklamace již osazených výrobků je možné reklamaci uplatnit pouze v případě, že výrobek byl instalován a provozován podle montážních podmínek a jiných podmínek pro daný výrobek.

VIII. Vyřízení reklamace

 1. Reklamace bude podstoupena k vyřízení, pouze pokud bude podána písemnou formou a doručena dodavateli poštou nebo osobně. Při možnosti vzniku dalších vážných škod z důvodu prodlení je možná i reklamace poslaná elektronickou poštou, ale pouze, je-li tento případ v předstihu projednán s prodávajícím a přijetí takto podané reklamace je prodávajícím potvrzeno.
 2. Společně s reklamačním protokolem je vždy nutné doložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu. Kupující je povinen předat či zpřístupnit prodávajícímu reklamované zboží úplné, neporušené, čisté a přístupné pro možnost posouzení reklamace. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout, popřípadě se doba pro vyřízení reklamace zastavuje po dobu, kdy je možné plně posoudit oprávněnost reklamace.
 3. Při zjištění rozdílu v provedení, množství nebo druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat do 10 pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího provedení zboží.
 4. Pokud byla reklamace neoprávněná, prodávající naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci, logistiku, dohledání potřebných údajů, testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů od ukončení reklamačního řízení.
 5. Reklamovat zboží nelze na základě nepřesných údajů, ilustračních fotografií uvedených na internetových stránkách prodávajícího nebo v jiných propagačních materiálech prodávajícího.
 6. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží určenému účelu, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, v případě, že tato vada zcela zamezuje používání výrobku, má nárok na výměnu zboží za zboží bezvadné, které svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované.
 7. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího (obchodní zástupce, servisní pracovník) a své stanovisko sdělí kupujícímu. V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka, může se písemně obrátit na ředitele společnosti prodávajícího.
 8. Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak.
 9. Prodávající je povinen oznámit výsledek reklamačního řízení do třiceti dnů reklamující straně za předpokladu splnění všech povinností vyplývajících z těchto všeobecných obchodních podmínek.

IX. Ochrana osobních údajů

1.   Informace o kupujících prodávající uchovává v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

2.   Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

3.   Prodávající umožňuje kupujícímu provést objednávku bez registrace na internetových stránkách prodávajícího, přičemž údaje neregistrovaného kupujícího je prodávající oprávněn využít jen k plnění dle kupní smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

1.   Tyto VOP nabývají dnem jejich zveřejnění uvedeným níže a ruší všechna předchozí znění všeobecným obchodních podmínek. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou přístupné na internetových stránkách prodávajícího www.gonap.cz a v sídle prodávajícího.

2.   Všechny právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, na které se vztahují tyto VOP se řídí také právním řádem České republiky, který si prodávající i kupující společně zvolili, a k rozhodování sporů z těchto vztahů vyplývajících je dána pravomoc soudů České republiky.

3.   V případě rozporu jazykových verzí těchto Všeobecných obchodních podmínek mají přednost Všeobecné obchodní podmínky v českém jazyce.

 

  


 

spolupracujeme:
detail obrázku

www.tesnici-systemy.cz

telefonTelefon: +420 558 368 040
telefonTelefon/Fax: +420 558 340 261
mail  info@gonap.cz

 


Ing. Jiří Buchta

+420 731 414 427
buchta@gonap.cz

 


Mgr. Marian Slowik

+420 602 571 027
slowik@gonap.cz

 


Anežka Niedobová

+420 731 414 428
niedobova@gonap.cz

 

GONAP spol. s .r.o.

Mosty u Jablunkova 1030,
PSČ 73998

 

IČO: 60779896, DIČ: cz60779896

Zapsán v OR KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 6554


Telefon: +420 558 368 040

Telefon/Fax: +420 558 340 261

info@gonap.cz 

www.gonap.cz


gpsGPS: 49° 30´ 30.298"N, 18° 44´ 59.374"E


POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ


OBCHODNÍ PODMÍNKY


 Tato stránka používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklamy cookie. Jejím používáním s tímto vyjadřujete souhlas. 

 


Global site tag (gtag.js) - Google Analytics