Domů   RSS   Registrace  

Slovník - vysvětlení pojmů | Gonap.cz

Nacházíte se zde: www.gonap.cz  » Menu  » SLOVNÍK - VYSVĚTLENÍ POJMŮ  » Slovník - vysvětlení pojmů

Slovník - vysvětlení pojmů


Aerobní – procesy probíhající v přítomnosti volného kyslíku.
Aktivovaný kal – směsná kultura mikroorganismů (volně suspendované organismy a jejich vločky), která vzniká při biologickém čištění odpadních vod.
Akumulovat – shromažďovat, uschovávat.
Amoniak (NH3) – bezbarvý plyn dusivého zápachu a svíravé chuti (čpavek).
Anaerobní – procesy probíhající v nepřítomnosti vzduchu, resp. jakéhokoliv dostupného elementárního kyslíku (spojeno s existencí anaerobních bakterií).
Anorganické látky – chemické sloučeniny neobsahující uhlík s výjimkou oxidů uhlíku, uhličitanů a kyanidů.
Anoxický – bez přítomnosti elementárního kyslíku, avšak značná část aerobních organismů využívá kyslík vázaný v dusičnanech a dusitanech (spojeno s existencí fakultativních bakterií).
Bakterie – po virech nejjednodušší jednobuněčné organismy o velikosti buněk vytvářející kolonie, nemají vytvořené pravé buněčné jádro, buněčná hmota je rozptýlena, množí se dělením.
Balastní vody – vody zřeďující odpadní vody.
Biofilm – kultura mikroorganismů, která vytváří tenkou vrstvu na podložním materiálu.
Biologické vločky – velké shluky mikroorganismů.
BSK – biochemická spotřeba kyslíku, vyjadřuje obsah biologicky rozložitelných organických látek ve vodách, BSK5 (BSK za 5 dní) = cca 0,87 BSK7 (BSK za 7 dní). Hodnota BSK5 představuje množství rozpuštěného kyslíku spotřebované za 5 dní mikroorganismy při biochemickém rozkladu organických látek.
Bytnění aktivovaného kalu – zvyšování výskytu vláknitých mikroorganismů a s tím spojené zhoršování separovatelnosti aktivovaného kalu provázené vzrůstem kalového indexu (KI) nad hodnoty 200 ml/g.
Denitrifikace – redukce dusičnanů (nitrátů) na plynný dusík.
Dešťová voda – voda z dešťových a sněhových srážek stékající po povrchu.
Dispergace – smísení dvou homogenních látek, z nichž jedna je ve formě drobných částic jemně rozptýlena ve druhé.
Enzymy – specificky účinné látky bílkovinné povahy vznikající v organismu, které již v nepatrných koncentracích působí jako katalyzátory (snižují potřebnou aktivační energii reakcí).
EO – ekvivalentní obyvatel, průměrná hodnota znečištění odpovídající produkci od jednoho obyvatele za den, v našich podmínkách je to 125 l/den a 60 g BSK5/den.
Eutrofizace – zvýšení obsahu živin (fosfor, dusík), v povrchových vodách vyvolává intenzivní růst primárních producentů (řas, sinic, „vodního květu“).
Flokulace – proces, při kterém se z destabilizovaných částic vzniklých při koagulaci tvoří usaditelné vločky.
Flotace – separační metoda, která odstraňuje suspendované látky z vody pomocí mikrobublinek plynu, které ulpívají na suspendovaných látkách a vynáší je k hladině, odkud je takto vzniklá pěna odstraňována.
Fosfáty – soli kyseliny fosforečné.
Fotosyntéza – biochemický děj, při němž se světelná energie přeměňuje na energii chemickou, z anorganických látek chudých na energii (CO2 a H2O) vznikají látky organické, z nichž se může energie opět uvolnit, např. hořením.
Hydraulické zatížení – celkový přítok do čistírny či úpravny vody vztažený na jednotku času nebo objem přivedený na 1 m2 účinného povrchu zařízení za jednotku času.
CHSK (oxidovatelnost) – chemická spotřeba kyslíku, je mírou obsahu látek schopných oxidace některými chemickými oxidačními činidly, nejčastěji dichromanem draselným CHSK a manganistanem draselným CHSK vyjadřuje přibližnou míru celkové koncentrace organických látek ve vodách.
Imobilizované kultury – kultury mikroorganismů rostoucí na povrchu pevného materiálu.
Inertní – netečný, neaktivní
Inkubace – doba od naočkování do rozmnožení mikroorganismu.
Kal – suspenze jemných pevných částic v kapalině.
Kalový index (KI) – vyjadřuje sedimentační vlastnost kalu (ml/gr), objem, který zaujímá 1 g kalu po půlhodinové sedimentaci vztažený na celkovou koncentraci organické sušiny kalu.
Koagulace – shlukování molekul, koloidů či částic do útvarů větších rozměrů za pomocí koagulantů.
Koagulant – látka rozpustná ve vodě, která se suspendovanými a koloidními částicemi a molekulami obsaženými ve vodě vytváří fyzikálně – chemickými procesy vločky.
Kontaminace – znečištění
Lyofilní – smáčivý okolní kapalinou, látky slučující se s kapalinou a zadržující ji.
Lyofobní – nesmáčivý okolní kapalinou, látky, které nezadržují kapalinu.
Metabolismus – přeměna látek a energií v živých organismech.
Mikroorganismy – organismy mikroskopických rozměrů.
Mineralizace – přeměna organických látek na anorganické.
Nitráty – dusičnany (NO2, NO3).
Nitrifikace – oxidace amonných iontů a amoniaku na dusičnany (nitráty) s dusitany (nitráty jako meziproduktem).
Nutrienty – živiny, látky nezbytné pro půst, zejména fosfor a dusík.
Oligotrofní prostředí – prostředí s malou dostupností živin.
Organické látky – chemické látky obsahující uhlík a vodík, popř. kyslík, dusík, fosfor, síru atd.
Oxidace – odštěpování elektronů z atomů nebo skupin, a tím zvyšování jejich kladného, resp. snižování záporného, oxidačního čísla (opak redukce).
Oxidační číslo – oxidační stupeň, oxidační stav, udává počet elektronů, které je nutné soustavě (iontu nebo molekule) dodat či odebrat v průběhu oxidačně – redukční reakce.
Patogen – organismus způsobující onemocnění.
Pcelk – celkový obsah fosforu.
Plovoucí kal – vrstva kalu na povrchu kapaliny.
pH – záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových iontů (pH = 7 – neutrální, pH<  7 – kyselé, pH > 7 – zásadité). U kyselin je pH menší než sedm – čím menší číslo, tím „silnější“ kyselina; naopak zásady mají pH > 7, čím větší číslo, tím „silnější“ zásada.
Primární kal – kal z mechanického stupně čištění.
Přebytečný kal – část biologického kalu vznikajícího v aktivaci, je ze systému odtahován.
Předaerace – provzdušňování odpadní vody před usazováním, biologickým nebo chemickým čištěním.
Předsrážení – přímé srážení před primárním usazováním, následované biologickým stupněm čištění.
Reakce – interakce dvou či více látek, při které vznikne jedna nebo více nových látek.
Recipient – vodstvo (moře, jezero, řeka, atd.) vodní tok nebo jakákoli podzemní vrstva přijímající vodu z určitého povodí či vodu odpadní.
Recirkulace – vracení zpět do procesu.
Redox potenciál – rovnovážný potenciál oxidačně – redukční elektrody ponořené do roztoku.
Redukce – přijímání elektronů (opak oxidace).
Regenerace – uvedení do původního stavu.
Rezistentní – schopný odolávat nepříznivým podmínkám.
Sediment – usazenina (např. kalu na dně jezera či nádrže).
Sekundární kal – kal z biologického čištění.
Separovat – oddělit, odstranit, rozdělit (např. chemickou látku ze směsi).
Simultánní srážení – přídavek koagulantů přímo do aktivačního procesu.
Stabilizace kalu – částečný rozklad organických látek v kalu za anaerobních či aerobních řízených podmínek.
Stáří kalu (A) – podíl mezi množstvím kalu v aktivačním systému a množstvím kalu odstraněným za den (jednak odebíraným jako přebytečný kal, jednak v odtoku).
Sterilizace – proces, při kterém se zneškodní všechny organismy.
Substrát – živné médium pro růst organismů, zdroj energie.
Surová voda – neupravená voda z podzemních či povrchových zdrojů.
Surový kal – nezpracovaný, nestabilizovaný kal z čištění odpadních vod.
Suspendované látky – nerozpuštěné látky.
Suspenze – disperze malých pevných nerozpuštěných částic v kapalině.
Syntéza – vznik nových látek.
Toxický – jedovatý.
Účinnost čištění – snížení koncentrace určité složky znečištění vyjádřené v procentech původní koncentrace.
Vyhnívání – anaerobní proces stabilizace kalu.
Zákal – znečištění vody způsobené nerozpuštěnými látkami o různém stupni disperzity (např. anorganické i organické koloidy, zbytky vloček po koagulaci atd.), vyjadřuje se v mg/l SIO2 (standard), nefelometrických zákalových jednotkách (NTU), formazinových zákalových jednotkách (FTU).
Zatížení kalu (B2) – hmotnostní množství substrátu přivedené na 1 kg sušiny kalu (nebo organické sušiny) za den.


Tato stránka používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklamy cookie. Jejím používáním s tímto vyjadřujete souhlas. Copyright © 2007-2015 ART OF PRODUCTION, Česká Republika. Veškerá práva vyhrazena.
Akční nabídka

Náš tip

Předpověď počasíDomů | Rychlý kontakt | Registrace | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Textová verze